Δικαιολογητικά

Τι θα χρειαστείτε:

 

Δικαιολογητικά για Ενεργειακό Πιστοποιητικό

1Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983):
 • Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 • Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος / σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο βεβαίωσης κτηματολογίου (για περιοχές υπό κτηματογράφηση δεν είναι απαραίτητο)
 • Συμβόλαιο (εναλλακτικά τελευταία δήλωση Ε9)
 • Πρόσφατο φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Αντίγραφο αίτησης τακτοποιήσεων (εάν έχουν πραγματοποιηθεί)
2Για ακίνητα με ανέγερση μετά από 14/3/1983 έως 1999:
Όλα τα παραπάνω και επιπλέον:
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
 • Μελέτη θερμομόνωσης
3Για ακίνητα από 1999 έως 2010:
Όλα τα παραπάνω και επιπλέον:
 • Σχέδιο Ξυλοτύπων του/των ορόφου/ων που είναι προς επιθεώρηση
4Για ακίνητα από 2010 έως 2017:
Όλα τα παραπάνω και επιπλέον:
 • Την μελέτη θερμομόνωσης κατά ΚΕΝΑΚ 2010 (ΜΕΑ ΚΕΝΑΚ 2010)
5Για ακίνητα από 2017 έως σήμερα:
Όλα τα παραπάνω και επιπλέον:
 • Την μελέτη θερμομόνωσης κατά τον αναθεωρημένο ΚΕΝΑΚ 2017 (ΜΕΑ ΚΕΝΑΚ 2017)
 
 

Δικαιολογητικά για Αποτυπώσεις

 • Συμβόλαιο Κτήσης
 • Ε9 όλων των δικαιούχων του ακινήτου
 • Αντίγραφο βεβαίωσης κτηματολογίου (για περιοχές υπό κτηματογράφηση δεν είναι απαραίτητο)
 
 

Δικαιολογητικά για Βεβαίωση ή Τακτοποίηση αυθαιρέτου

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από την αρμόδια ΥΔΟΜ
 • Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων (Κάτοψεις, Όψεις, Τομές, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης)
 • Συμβόλαιο Κτήσης και συμβόλαιο σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών (δεν αφορά αυτοτελή κτήρια)
 • Ε9 όλων των δικαιούχων του ακινήτου
 • Εφόσον το ακίνητο διαπιστωθεί ότι έχει αυθαίρετες υπερβάσεις ή αλλαγή χρήσης, τότε απαιτείται τακτοποίηση με ένταξη στο Ν. 4495/2017 και επιπρόσθετα χρειάζεται:
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όλων των δικαιούχων, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, αποδοχής των αυθαιρεσιών και ανάθεσης στον αρμόδιο μηχανικό
 
 

Δικαιολογητικά για Εκτιμήσεις

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
 • Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων (Κάτοψεις, Όψεις, Τομές, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης)
 • Συμβόλαιο Κτήσης και συμβόλαιο σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών (δεν αφορά αυτοτελή κτήρια)
 • Αντίγραφο αίτησης τακτοποιήσεων (εάν έχουν πραγματοποιηθεί)